Terugblik op 2023: Dit hebben we bereikt

We starten dit nieuwe jaar als fractie weer met volle goede moed aan inmiddels de tweede helft van deze periode in de gemeenteraad. Dat is ook altijd een goed moment om terug te kijken naar wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Als wij als fractie terugkijken op 2023, zien we dat we enorm veel bereikt hebben en ook dit jaar weer de nodige verkiezingsbeloftes hebben verzilverd. In dit artikel een klein overzicht:

Januari
We begonnen het jaar met schriftelijke vragen over antidiscriminatiebeleid. Een van onze verkiezingsbeloftes is namelijk dat  wij ons inzetten voor het actief uitdragen van inclusiviteit en antiracisme door de gemeente. Dat antidiscriminatiebeleid is er wel, maar het was lastig te vinden op de gemeentelijke website. Ons commissielid Allies Ligtvoet stelde er schriftelijke vragen over, waardoor inmiddels iedereen op de website van de gemeente kan zien hoe wij racisme en discriminatie tegengaan.

Februari
In Februari vond de eerste raadsvergadering plaats, met onder andere twee bestemmingsplannen waar GroenLinks-PvdA vroeg om meer sociale woningbouw. Dat bleven we het hele jaar doen, omdat er vooral in oude woningbouwplannen bijna geen rekening is gehouden met sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen voor starters. In de nieuwe woningbouwplannen zou daar veel meer aandacht voor moeten komen, maar omdat het vaak lang duurt voordat woningbouwplannen klaar zijn, zitten we vaak nog met dure oude plannen. Tot we nieuwe, betaalbare plannen krijgen blijven we dus aandacht vragen voor de sociale huurwoningen. Onder andere commissielid Léon Kamps blijft voor ons scherp op de woningbouwplannen.

Maart
In de raadsvergadering van maart stonden we onder andere stil bij de subsidies voor kernendemocratie. Met kernendemocratie bedoelen we dat inwoners zelf betrokken zijn bij de invulling van hun eigen dorp of wijk. De nieuwe subsidies regelden hoe alle dorps- en wijkraden geld krijgen voor hun taken, maar ook hoe inwoners in álle kernen subsidie kunnen aanvragen voor een goed klein initiatief in de eigen buurt. Ons raadslid Mike van Diemen hield als voorzitter van een werkgroep kernendemocratie een vinger aan de pols bij die subsidies en later in het jaar zorgden wij ervoor dat er een halfjaarlijkse nieuwsbrief kernendemocratie wordt opgesteld.

April
In april hebben we zeker niet stilgezeten. We zorgden in de raadsvergadering van april onder andere voor een duurzaamheidslening die, mede dankzij onze voorstellen, het voor inwoners met een kleine beurs mogelijk maakt om wat geld te lenen om hun huizen te kunnen verduurzamen. Ook stemden we in met het aanvalsplan op weg naar bestaanszekerheid, waarin bijna alle moties, amendementen en andere punten uit ons verkiezingsprogramma een plek hebben gevonden. Met name ons raadslid Roos Aben heeft daar de afgelopen twee jaar iedere keer opnieuw de kar voor getrokken en we zijn nog steeds trots dat zo veel van onze voorstellen in het nieuwe beleid terecht zijn gekomen. Tot slot hebben we in april actie gevoerd met de regenboogvlag, om een statement te maken tegen geweld richting de LHBTI+ gemeenschap wat helaas veel voorkwam in het begin van 2023.

Mei
Ook in mei was er weer een raadsvergadering, waarin we onder andere het kermisbeleid hebben vastgesteld. Ons raadslid Esmee van der Ham vroeg met een motie aandacht voor de prikkelarme kermis. In Boxmeer wordt daar ieder jaar een moment voor vrij gemaakt, zodat mensen die niet tegen te veel prikkels kunnen, ook kunnen genieten van de kermis. Dankzij onze motie wordt dat voorbeeld nu uitgebreid naar meer van de grotere kermissen in onze gemeente.

Juni
De laatste maand voor de zomer is altijd erg druk, omdat we ons als fractie voorbereiden op de algemene beschouwingen in juli en daar veel voorstellen doen om het beleid bij te sturen. Zo waren we dit jaar kritisch op het geld dat de gemeente kwijt is aan samenwerkingen met andere gemeentes, de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Maar we dienden ook een motie in over fietsvlonders: een idee om een parkeerplaats in de straat tijdelijk te vervangen door een boom en fietsbeugels en daarna aan de straat te vragen of zij dit een positieve verandering vonden. Is het antwoord ja, dan ruilen we de parkeerplek definitief in voor meer groen en meer fietsvoorzieningen. Is het antwoord nee, dan blijft de parkeerplaats en gaat de vlonder naar een nieuwe straat. Onze motie voor deze vlonders werd in juli aangenomen.

Juli en augustus
Behalve de raadsvergadering over de kadernota, met dus de algemene beschouwingen, aan het begin van juli en de eerste voorbereidende vergaderingen aan het eind van augustus, is het in de zomer altijd reces en dus even tijd voor rust. In de vakanties hebben we ons dan ook weer goed opgeladen om na de zomer weer volle bak aan de slag te kunnen. Dat deden we dan wel met een iets ander team: Roos Aben nam het moeilijke besluit haar taken als raadslid neer te leggen, maar blijft wel actief als commissielid voor GroenLinks-PvdA. Ons commissielid Han Welbers werd daardoor juist weer opnieuw raadslid, nadat hij eerder deze periode al eens kort inviel tijdens een zwangerschapsverlof. Daarmee bleef onze fractie op volle sterkte.

September
In september gingen we dan ook inderdaad weer vol aan de bak, met onder andere de plannen voor een klimaatbestendig Land van Cuijk, van onze wethouder Antoinette Maas. We maakten plannen en reserveerden geld voor meer bomen en groen, om daarmee zowel meer schaduw te creëren voor zonnige dagen in de hete zomers als om meer water op te kunnen vangen na heftige hoosbuien. Ook namen we een besluit over de cultuurnota, daarin staat beschreven hoe de muziek, kunst en andere cultuur in het Land van Cuijk ondersteund kan worden. In de cultuurnota maakten we ook onze verkiezingsbelofte voor een erfgoednetwerk waar: we verbinden de Land van Cuijkse verenigingen en andere organisaties die zich bezig houden met cultuur en erfgoed.

Oktober
Ook in oktober hebben we weer veel besluiten genomen in een raadsvergadering. Zo komt er op ons initiatief een onderzoek van de wethouder naar of we ouders die nu vanwege hun inkomen nog geen recht hebben op kinderopvangsubsidie, toch financieel kunnen ondersteunen. Daarmee zouden ook hun kinderen gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Daarnaast hebben we hard gestreden voor het beleid voor windmolens en zonnepanelen in onze gemeente. Het leek even spannend te worden, maar mede dankzij voorstellen van GroenLinks-PvdA heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met ambitieus nieuw beleid voor groene energie. Windmolens aan strenge eisen rondom gezondheid en overlast voor de omgeving en zonnepanelen moeten veel beter landschappelijk worden ingepast, maar ze kunnen nu wel in onze gemeente geplaatst worden. Daarmee gaan we onze doelen voor 2030 gewoon kunnen halen.

November
November was een wat rustigere maand, onder andere omdat we ons konden voorbereiden op een lange laatste vergadering in december. Voor 1 januari 2024 moesten namelijk alle oude beleidsstukken van de voormalige gemeenten zijn samengevoegd tot nieuw beleid en op veel van die stukken moesten we tot op het laatste moment wachten. In die voorbereidingen bespraken we onder andere de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Onze verkiezingsbelofte om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen voor 2030 wordt waargemaakt! De meeste sporthallen, buurthuizen en MFA’s worden de komende jaren namelijk helemaal verduurzaamd. Bij gebouwen waar dat niet meer kan en die binnenkort zijn afgeschreven, kiezen we er voor om deze niet meer te verbouwen maar uiteindelijk te vervangen. Zo geven we volop het goede voorbeeld en zijn we toch verantwoord bezig met het belastinggeld van onze inwoners.

December
In de laatste raadsvergadering van december namen we veel nieuwe beleidsstukken aan, waaronder de mobiliteitsvisie van onze wethouder Antoinette Maas. In die nieuwe visie kiezen we voor de fiets boven de auto, voor goed bereikbare kernen en voor hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast zorgde een voorstel van ons raadslid Han Welbers ervoor dat mensen met een uitkering die een nieuwe vaste baan weten te vinden een extra steun in de rug krijgen van de gemeente. Zo kunnen we een armoedeval voorkomen en het aantrekkelijker maken voor mensen om aan het werk te gaan, zonder mensen die dat niet lukt te hoeven korten op hun uitkeringen. Ook werkten we in december aan de natuurvisie, een belangrijke verkiezingsbelofte van GroenLinks-PvdA. Onze wethouder Antoinette Maas besprak een eerste versie met de gemeenteraad, die volgend jaar moet worden aangenomen om te zorgen voor meer natuur in de gemeente.

En nu verder
We hebben dus weer heel veel bereikt het afgelopen jaar en veel verkiezingsbeloftes weten te verzilveren. Het laat zien dat GroenLinks-PvdA in het Land van Cuijk veel voor elkaar kan krijgen en dat we met onze positie in de coalitie flink aan de knoppen zitten. Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer volop aan de slag om onze gemeente duurzamer, socialer en progressiever te maken. Op dus naar een eerlijk, groen en vooruitstrevend 2024!

Download het jaaroverzicht