Terugblik op de begrotingsbehandeling 2024-2027

Donderdag 9 november was de jaarlijkse behandeling van de begroting in de gemeenteraad Land van Cuijk. Nadat we de eerste twee jaar na de herindeling veel beleid van de oude gemeenten moesten samenvoegen en actualiseren (harmoniseren), staat de gemeente er nu financieel en inhoudelijk goed voor. En dus wordt het wat GroenLinks-PvdA betreft tijd om door te pakken en de vruchten te plukken van de herindeling.

Dat was de belangrijkste inbreng van onze fractievoorzitter Mike van Diemen in de begrotingsvergadering, het verzilveren van de beloftes en het plukken van de voordelen van de herindeling. Op sommige thema’s heeft de gemeente dat al gedaan, maar laten we dat nog te weinig zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanbesteding van de Maaslijn, de sterke positie van onze wethouders in de regio en het beleid en de subsidies voor kernendemocratie.

Voor andere thema’s kan de gemeente nog duidelijk meer bereiken. Op het gebied van duurzaamheid is bijvoorbeeld veel ambitieus beleid in de maak, wat de komende jaren uitgevoerd moet worden. De visies over duurzame energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en natuur zijn allemaal (bijna) klaar om vastgesteld te worden. GroenLinks-PvdA gaat daarbij voor een klimaatneutrale gemeente voor 2045, een eigen duurzaam energiebedrijf, een snelfietspad tussen Cuijk en Boxmeer en meer natuur in de dorpen, wijken en het buitengebied.

Ook op het gebied van woningbouw zien we nog maar weinig effect van de herindeling. De gemeenteraad heeft daarom al veel voorstellen aangenomen voor nieuwe, innovatieve woonvormen, die nog niet van de grond komen. We wachten nog steeds op de woonvisie, die het komende halfjaar moet worden opgesteld. GroenLinks-PvdA vroeg aandacht voor het beter kunnen aansturen op de woningen die het hardste nodig zijn: betaalbare koophuizen, sociale huurwoningen en huizen voor kleinere gezinssamenstellingen. Een motie hierover werd helaas niet aangenomen, maar ook dit onderwerp komt terug bij de vaststelling van de woonvisie.

In het sociaal domein hebben we wel twee moties kunnen laten aannemen, die allebei te maken hadden met het jeugdbeleid. Een motie om taken van de jeugdzorg naar de gemeente toe te trekken werd aangenomen en ook een voorstel om te onderzoeken of we de kinderopvang voor meer gezinnen gratis kunnen maken werd door een meerderheid van de raad omarmd. Daarnaast vroegen we opnieuw aandacht voor bestaanszekerheid. Onze gemeente is daar al goed mee bezig, bijvoorbeeld via het beleidsplan op weg naar bestaanszekerheid, maar we blijven ons zorgen maken over hoe mensen in deze tijden van stijgende prijzen alle rekeningen kunnen betalen.

Op die drie thema’s zijn er dus nog vruchten te plukken van de herindeling, maar we kijken terug op een goede behandeling van de begroting en het lijkt er dan ook op dat de handschoen op deze thema’s wordt opgepakt. Samen met het college en de andere partijen in de gemeenteraad kunnen we de komende jaren vooruit om de gemeente Land van Cuijk te laten slagen, als een ambitieuze, groene en sociale gemeente. We zijn tevreden over de begroting, dus op naar een goed politiek 2024.