Vaststelling beleidsnota archeologie Land van Cuijk 2024 ‘Het oude behouden voor de toekomst met een beleid van nu.’

De gemeente Land van Cuijk is een waardevol archeologisch gebied. In de recente raadsvergadering van 4 april jl. is de beleidsnota archeologie Land van Cuijk 2024 met als titel ‘Het oude behouden voor de toekomst met een beleid van nu “ vastgesteld. Deze nota zorgt voor een harmonisatie en uniformering van het archeologiebeleid van de vijf voormalige gemeenten.

Aan de basis van het geharmoniseerde archeologiebeleid ligt de archeologische beleids- en advieskaart. Op deze kaart zijn de grenzen aangegeven ten aanzien van de oppervlakte en diepte van grondroerende werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op kwetsbare archeologische resten in de ondergrond.

GroenLinks – PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma aandacht geschonken aan het historisch erfgoed en de monumenten in onze gemeente. Deze willen we behouden en moeten goed bereikbaar worden. Omdat archeologische vindplaatsen zich onder de grond bevinden en enkel tijdens archeologisch onderzoek aan het licht komen, is de kennis over de rijke archeologische geschiedenis van onze gemeente bij de meeste inwoners helaas vrij beperkt.  Mede conform de wens van GroenLinks – PvdA wordt in het archeologiebeleid duidelijk gekozen voor een structurele investering ter bevordering van het publieksbereik van archeologie. Hiermee spreekt de gemeente een belangrijke ambitie uit om ons archeologisch erfgoed daadwerkelijk van ons allemaal te maken!