De huidige staat van de landbouwsector is voor niemand goed. De natuur wordt blijvend beschadigd, soorten sterven uit, de biodiversiteit neemt af, de luchtkwaliteit is slecht en ongezond, er is stankoverlast en de agrariërs zelf kunnen niet mee in alle extra regels die zij door al die effecten krijgen opgelegd. Om de landbouwsector en onze leefomgeving te beschermen moeten we harde en soms pijnlijke besluiten nemen. GroenLinks-PvdA kiest ervoor om daarmee niet de individuele boer, maar wel het agrarische systeem te bestrijden. We moeten naar een nieuwe, duurzame landbouw.

GroenLinks-PvdA wil geen uitbreiding van intensieve veeteelt of uitputtende landbouw, maar kiest voor minder dieren en meer bioboeren. Voor een duurzame landbouw moeten de belangen van agrarische bedrijven meer in balans worden gebracht met natuurwaarden.
Daarvoor moet regionaal worden ingezet op natuurinclusief boeren. Voedselproductie gaat dan samen met natuurherstel en de maximale productie per hectare is niet langer het enige uitganspunt. Uitputting van de grond en extra stikstofuitstoot worden tegengegaan. Voedselbossen, ook wel ‘agroforestry’ genoemd, worden gestimuleerd.

Op gemeentegronden gaan we voorrang geven aan de duurzaamste pachters. GroenLinks-PvdA wil meer diversiteit van gewassen, kwalitatief bodemgebruik, meer bloemrijke bermen en wil het gebruik van glyfosaat en andere vergiften verbieden.

Het overschot aan mest is een resultaat van het verkeerde huidige systeem van veehouderij. Om het mestprobleem aan te pakken moeten we daarom geen mestfabrieken bouwen, dat is symptoombestrijding. In plaats daarvan is een andere manier van veehouderij, met een forse vermindering van de veestapel noodzakelijk. GroenLinks-PvdA werkt daarom niet mee aan de bouw van nieuwe mestfabrieken, zeker niet buiten industrieterreinen.

Agrariërs die stoppen met hun bedrijf wil GroenLinks-PvdA helpen aan een nieuwe invulling van hun onroerend goed om leegstand en verrommeling van het landschap te voorkomen. Vrijkomende agrarische bebouwing mag onder voorwaarden benut worden voor niet-agrarische bedrijvigheid. Maar wij zien ook een rol voor kleinschalige woonvoorzieningen en beperkte recreatieve functies, op voorwaarde dat natuur en landschap erop vooruit gaan.

Onze Keuzes

  • Er komen geen nieuwe megastallen in de gemeente Land van Cuijk
    Uitbreiding van boerenbedrijven is alleen een optie als er wordt gewerkt met een natuurinclusieve manier van landbouw
  • We stimuleren natuurinclusieve en circulaire landbouw, door bij het uitgeven van pachtgronden te kiezen voor ondernemers die actief werken aan de landbouwtransitie naar duurzamere landbouw
  • We stellen extra eisen aan de uitgifte van gemeentelijke pachtgrond, zoals een verbod op glyfosaat en andere vergiften en de voorwaarde dat grond alleen extensief gebruikt mag worden
  • We stimuleren dat lokale producten ook lokaal worden verkocht, bijvoorbeeld door fietsroutes te maken langs verkooppunten van duurzame lokale producten
  • We ondersteunen agrariërs in de transitie met kennis en kunde, maar accepteren dat oude antwoorden als schaalvergroting niet passen op de oude problemen die nog altijd niet zijn opgelost
  • Als agrarische bedrijven worden stopgezet, ondersteunen we een nieuwe bestemming vooragrarische bebouwing, mits het landschap daarmee verbeterd wordt
  • Gemeentelijke bermen en akkerranden beheren we ecologisch: we zorgen voor bloemrijke akkerranden
  • Er komen geen mestfabrieken in de gemeente Land van Cuijk