De gemeente Land van Cuijk heeft prachtige natuurgebieden, landgoederen en parken. In deze groene omgeving is het bewezen prettig wonen, werken en verblijven. Verzuring, vermesting, verdroging, brandgevaar en versnippering vormen echter een bedreiging. Samen met boswachters, natuurorganisaties en de milieubeweging wil GroenLinks-PvdA de natuur sterker maken.

GroenLinks-PvdA wil de natuur robuuster maken door verbindingen te realiseren tussen het Maasheggenlandschap aan de oostzijde en de hogere delen van de gemeente aan de westzijde, de bosgordel op de Peelhorst.

Deze groenblauwe verbindingszones krijgen wat ons betreft meer bescherming in omgevingsplannen. De randen van natuurgebieden zijn geschikt voor voedselbossen als buffer. Daarvoor wil GroenLinks-PvdA een nieuwe natuurvisie opstellen.

Het eeuwenoude Maasheggenlandschap is uniek in West-Europa. Nergens anders komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten heggengebied voor als in het Land van Cuijk. Niet voor niets heeft de Maasheggen sinds de zomer van 2018 de UNESCO Mens en Biosfeerstatus.

Het Maasheggenlandschap ademt de sfeer van historie. Elke boom, elke struik, elk weiland vertelt zijn eeuwenoude geschiedenis. Het lijkt alsof de tijd hier honderden jaren stil heeft gestaan. Bomen en struiken dragen hier de sporen van eeuwenlange cultuur en kunnen beschouwd worden als levende monumenten. Het Maasheggengebied verdient extra bescherming. Gebruik van gronden in het Maasheggengebied als weidegebied wordt gestimuleerd en tegen illegale snoei en kapwerkzaamheden wordt streng opgetreden. Ook geven we ruimte aan de rivier, onder andere in Oeffelt.

Daarnaast wil GroenLinks-PvdA de komende vijf jaar veel nieuwe bomen planten. Bestaande bomen krijgen betere bescherming. Het kapbeleid wordt aangepastvan ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij’. Compensatie kan alleen door het planten van nieuwe bomen in dezelfde omgeving. Monumentale en waardevolle bomen blijven bij voorkeur onderdeel van de openbare ruimte en worden bij bouwplannen niet overgedragen in privéhanden.

In de dorpen wil GroenLinks-PvdA de biodiversiteit versterken. Meer plekken met hoog gras, kruidenrijke bermen, vlinderstruiken, waterpoelen, rietkragen en ruigtes. Wij willen op meer plekken een extensief maaibeleid toepassen. Ook willen we meer nestkasten en vleermuiskasten plaatsen.

Dit is goed voor de biodiversiteit en helpt tegen plagen, zoals de eikenprocessierups.

Onze Keuzes

 • In 2026 hebben we 90.000 nieuwe bomen geplant, één voor elke inwoner
 • We breiden de natuur uit en verbinden de natuur met elkaar,
  in een nieuwe natuurvisie met daarin speciale aandacht voor natuurverbindingszones, voedselbossen, beschermde natuur en natuur in het buitengebied
 • In de natuurvisie voorkomen we intensieve recreatie in natuurgebieden en verbindingszones en wijzen we plekken aan waar de natuur onaangetast gewoon de natuur kan zijn
 • We dringen de stikstofuitstoot verder terug
 • We ondersteunen burgermetingen naar milieukwaliteit
 • We zorgen voor hogere waterstanden in natuurgebieden om verdroging en brandgevaar tegen te gaan, samen met het waterschap
 • We stellen een bomenbeleidsplan op voor een betere bescherming van (monumentale) bomen en voor een ander kapbeleid
 • De groene structuur maken we leidend bij bouwprojecten
 • Rondom de kernen zorgen we voor een natuurlijke inrichting met poelen, bosschages en wandel-, fiets- en ruiterpaden
 • Bestaande wandelroutes behouden we en sluiten we af voor verkeer
 • De eikenprocessierups bestrijden we nog beter op een natuurlijke manier
 • We stoppen met klepelmaaien van bermen. Alleen op kruispunten en kort langs fietspaden wordt gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd
 • We geven inwoners de ruimte om het groen in de eigen straat in te richten en te onderhouden
 • We planten een geboortebos, waar voor ieder nieuwgeboren kind een eigen nieuwe boom geplant wordt