Een goede leefomgeving begint met een goed milieu. Dat is niet alleen afhankelijk van de activiteiten die je toelaat, maar misschien nog wel meer van de plek waar je iets toelaat. Daarvoor is een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk.

Belangrijke natuurlijke ruimtelijke structuren in het Land van Cuijk lopen van noord naar zuid. Bijvoorbeeld de Maasheggen langs de Maas en verder landinwaarts de bosgordel over de Peelhorst, zoals de Staatsbossen bij Sint Anthonis. Het tussengebied met een dorpengordel en industrieterreinen wordt langzamerhand zo volgebouwd dat contact en uitwisseling
tussen de natuurgebieden en de rest van Brabant onmogelijk dreigt te worden. GroenLinks-PvdA wil daarom ruimte reserveren voor natuur in het tussengebied, zodat migratie van flora en fauna van oost naar west gegarandeerd kan worden.

De beschikbare ruimte is niet oneindig, ook al heeft het Land van Cuijk een uitgebreid buitengebied. We moeten een zorgvuldige afweging maken
om de beschikbare ruimte te delen. Alle dorpen, buurten en landschappen hebben hun eigen kwaliteiten, die door inwoners worden gekoesterd en bewaakt. Nieuwe ontwikkelingen moeten die kwaliteiten respecteren
en versterken. Wonen moet hand-in-hand gaan met ruimte voor water en biodiversiteit. Energie, natuur, biodiversiteit en water kunnen elkaar versterken. Deze ‘koppelkansen’ wil GroenLinks-PvdA opnemen in de omgevingsvisie.

De invoering van de nieuwe Omgevingswet valt samen met het begin van de nieuwe gemeente. GroenLinks-PvdA wil daarom inwoners beter betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe wijkmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen en ideeën over de eigen omgeving. De gemeente moet daarbij ook duidelijke grenzen stellen, bijvoorbeeld om ruimtelijke kwaliteiten of natuurwaarden te beschermen.

Onze Keuzes

 • We stellen een nieuwe visie voor het buitengebied op, in lijn met de natuurvisie
 • De diversiteit en de kwaliteiten van dorpen, wijken en landschappen leggen we vast in de omgevingsplannen
 • We benutten koppelkansen om wonen, energie, natuur, biodiversiteit en water samenhang te geven
 • Bij grotere projecten krijgt de gemeente een sturende regierol en de ambtelijke deskundigheid wordt daarvoor vergroot
 • We betrekken alle belanghebbenden bij nieuwe ontwikkelingen
 • We stellen wijkmanagers aan als schakel tussen inwoners en de gemeente
 • We houden goed up-to-date lijsten bij van gemeentelijke monumenten, beschermde dorps- en landschapsgezichten, waardevol en monumentaal groen en andere cultuurhistorische waarden
 • Bij waardevolle en monumentale panden kiezen we eerst voor behouden en herbestemmen
 • Bij de invoering van de omgevingswet gaan we alle kaders voor bestemmingsplannen herzien. Er is ruimte voor initiatief, maar we gaan ongewenste ontwikkelingen ook voorkomen
 • We onderzoeken of grote bedrijven uit het buitengebied verplaatst kunnen worden
 • We stimuleren groene erfafscheidingen, in plaats van houten, betonnen of stenen afscheidingen