GroenLinks-PvdA wil investeren in mensen die moeilijk aan een baan komen, juist ook na de coronacrisis. We willen samen met het onderwijs stages en werkervaringsplekken zoeken en werkplekaanpassingen of loonkostensubsidie toepassen bij werkgevers. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt benutten we de expertise van onder andere de IBN, het liefst bij lokale werkgevers en initiatieven zoals de Kringloopwinkel. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door diensten van de IBN af te nemen. GroenLinks-PvdA wil bij aanbestedingen de voorkeur geven aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

GroenLinks-PvdA wil lokaal ondernemerschap beter faciliteren, dat geldt ook voor zzp’ers. De bedrijfscontactfunctionaris moet meer zijn dan alleen een loket. Niet wachten op vragen, maar ondernemers opzoeken en weten wat er speelt. We willen ook meer ruimte bieden voor evenementen in het centrum van onze kernen, dat maakt ze levendiger en draagt bij aan de leefbaarheid. De gemeente moet dit faciliteren en vastleggen in regels en afspraken.

Om de detailhandel te versterken en leegstand tegen te gaan, wil GroenLinks-PvdA winkels concentreren in het centrum van onze kernen. Ook staan wij open voor uitbreiding van het concept centrummanagement naar andere winkelgebieden, mits ondernemers daaraan zelf behoefte hebben.

Onze keuzes

  • We richten ons meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen, door de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) toe te passen
  • Als gemeente geven we het goede voorbeeld, door een eigen PSO-kwalificatie te halen
  • We werken samen met IBN, Sociom en andere organisaties voor een goede begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Samen met IBN bieden we beschut werk voor mensen met een beperking als zij dat nodig hebben
  • De gemeente koopt meer in bij regionale bedrijven en zet zich in voor #kooplokaal
  • Samen met zorgaanbieders werven we meer mensen voor de zorg en leiden we hen op
  • Bedrijfscontactfunctionarissen krijgen een actievere rol
  • We denken mee met ondernemers en boeren die hun bedrijfsvoering willen vergroenen, bijvoorbeeld op het gebied van afvalscheiding, energieverbruik, productieproces of de productie van groene stroom
  • Als regels de vergroening van een bedrijf in de weg staan, zoekt de gemeente ruimte voor oplossingen
  • We bieden meer ruimte voor evenementen in het centrum van de kernen en maken het centrum daarmee leuker en levendiger