Het maakt niet uit waar iemands wieg heeft gestaan, ieder kind verdient de beste kansen om zich te ontwikkelen. Dat start met goed onderwijs. GroenLinks-PvdA wil dat de gemeente meer doet dan enkel de wettelijke taak om te zorgen voor onderwijshuisvesting. De scholen gaan over de inhoud van het onderwijs. De gemeente ondersteunt cultuur, sport, natuur- en milieueducatie en bibliotheken op school. De gemeente zorgt ook voor een aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor elk kind die dat nodig heeft.

Ondanks dat kinderopvang een commerciële taak is, wil GroenLinks-PvdA hier een actieve rol vervullen. Er moeten voldoende plekken zijn waar kinderen dicht bij huis, school of andere voorzieningen terecht kunnen voor opvang. Waar mogelijk wil GroenLinks-PvdA in of bij basisscholen ruimte voor kinderopvang inrichten en meer Integrale Kindcentra (IKC’s) vormen. Voor kinderen die nu geen gebruik kunnen maken van kinderopvang, omdat niet beide ouders werken of kunnen werken en daarom niet in aanmerking komen voor de belastingteruggave kinderopvang, steunen we met inkomensafhankelijke subsidie.

Vrijwillig en professioneel jeugd- en jongerenwerk is belangrijk voor ontmoeting, vermaak, ontwikkeling en preventie. Zowel georganiseerde activiteiten als wekelijkse vrije inloopmomenten kunnen daartoe bijdragen. GroenLinks-PvdA wil dat hiervoor een breder en actiever programma in Jeugd- en Jongerencentra in het Land van Cuijk wordt opgezet.

GroenLinks-PvdA wil de trend keren dat steeds meer jeugdzorg moet worden ingezet. Niet door te korten of een wachtlijst te laten ontstaan, maar door extra inzet op preventie. Dat vraagt meer samenwerking met het onderwijs, praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en voorlichting van de GGD.

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werkt erg goed in het Land van Cuijk. Investeringen in het CJG verdienen zichzelf ruimschoots terug en zorgen ervoor dat jongeren niet in zware problemen terecht komen. GroenLinks-PvdA wil daar extra in investeren.

Jeugdzorg is te veel bekneld geraakt door regels en kortingen op tarieven. GroenLinks-PvdA is voorstander van een eerlijke beloning voor dit moeilijke werk. Het leveren van kwaliteit aan kinderen en hun ouders staat daarbij voorop. Dit kan de gemeente niet helemaal zelf oplossen, maar vraagt een gezamenlijke lobby richting het Rijk.

Onze keuzes

 • We zorgen voor goede schoolgebouwen
 • We geven subsidies voor groene schoolpleinen en helpen bij het herinrichten van schoolpleinen
 • We ondersteunen de Bieb en Natuur- en Milieu-educatie op scholen
 • We stimuleren onderwijs over verstandig en veilig gebruik van internet en social media op scholen
 • We zorgen voor voldoende beschikbaarheid voor kinderopvang op verschillende locaties
 • We introduceren een gezamenlijk programma voor The Unit Boxmeer, Cyou Cuijk en andere jongerencentra
 • We maken een lokaal programma om de groei van jeugdzorg te stoppen, samen met ouders, scholen, verenigingen, jongerenwerkers, jeugdzorginstellingen, de GGD, huisartsen en de politie
 • We zetten jongerenwerkers breder in voor voorlichting, talentontwikkeling, signalering en het voorkomen van meer complexe jeugdzorg
 • We versterken de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdzorg
 • We zorgen voor een inkomensafhankelijke subsidie voor kinderopvang, zodat iedereen daar gebruik van kan maken
 • We zorgen voor praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen
 • We gaan ouders, kinderen en jongeren beter voorlichten, samen met de GGD
 • We zorgen voor zo veel mogelijk keuzevrijheid voor jongeren en hun ouders in welke jeugdzorg zij willen
 • We accepteren de tekorten op de jeugdzorg niet en gaan door met lobbyen naar het Rijk voor voldoende budget
 • Er komt extra aandacht voor mentale gezondheid op scholen en binnen de jeugdzorg