Voor wie hulp nodig heeft, is er goede zorg vanuit de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). GroenLinks-PvdA wil minder marktwerking in de zorg en meer aandacht voor kwaliteit, expertise van zorgmedewerkers en menselijkheid. Dit moet zwaarder wegen bij aanbestedingen en beoordelingen. Wij willen harder optreden tegen zogenaamde ‘zorgcowboys’ die slechte zorg leveren en enorme winsten maken. Voor inwoners moet er keuzevrijheid zijn, zowel bij zorg in natura als bij een PGB.

Omdat steeds meer ouderen zelfstandig blijven wonen, moeten we de zorg anders organiseren. Belangrijk is een vast punt in de wijk van waaruit de zorg geleverd kan worden, dat bereikbaar is voor ouderen. De gemeente moet de regie in handen houden en die niet afgeven aan de zorgaanbieders. Ook is er meer aandacht nodig voor de behoeften en wensen van mensen met lichte dementie.

GroenLinks-PvdA wil dat mensen zelf zoveel mogelijk regie over de eigen zorg houden. Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen mensen de hulpvraag goed in kaart te brengen en geven toelichting op de regels en procedures. GroenLinks-PvdA wil elke drempel om hiervan gebruik te maken wegnemen.

Onze keuzes

  • We stellen menselijkheid, keuzevrijheid, aantoonbare kwaliteit en expertise voorop bij de aanbesteding van (thuis)zorg
  • We verbieden winstuitkeringen en managementbonussen
  • We pakken zorgcowboys harder aan en weren ze bij aanbestedingen
  • We organiseren de zorg dicht bij zelfstandig wonende ouderen, vanuit een vast punt in het dorp of de wijk
  • De eigen bijdrage voor de zorg wordt zo veel mogelijk inkomensafhankelijk
  • We zorgen voor betere informatie over het recht op een PGB
  • We verbeteren de bekendheid en het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning